Terrapin Report

14 דפוסי תכנון ביופיליים

שיפור הבריאות ותחושת הרווחה בסביבה הבנויה

תקצי

התכנון הביופילי מסוגל להפחית לחצים, לחזק את היצירתיות ובהירות המחשבה, לשפר את
רווחת המשתמשים ולהמריץ תהליכי ריפוי; מכיוון שאוכלוסיית העולם עוברת תהליך מתמשך של אורבניזציה, תכונות אלו הופכות חשובות יותר ויותר. תאורטיקנים, מדעני מחקר מעצבים ואדריכלים, פועלים כבר עשרות שנים להגדרת הטבע המשפיעים ביותר על שביעות הרצון שלנו מן הסביבה הבנויה. ספר זה – ”14 דפוסי תכנון ביופיליים“ – מראה, מדגים ומסביר את מערכת היחסים שבין הטבע, הביולוגיה האנושית ותכנון הסביבה הבנויה, כך שנוכל ליישם את היתרונות שיש לאדם מן הביופיליה בתכנון שלנו

הפרק הביופיליה בהקשרה עוסק בבחינת האבולוציה של התכנון הביופילי באדריכלות ומציג מסגרת בה ניתן לקשר בין מדעי הביולוגיה האנושית והטבע. הפרק שיקולי עיצוב עוסק בחקירת מדגם פקטורים) כגון קנה מידה, אקלים, דמוגרפיה (העשויים להשפיע על ההחלטות הקשורות לתכנון ביופילי וזאת כדי לשפוך אור על הסיבות מדוע ניתן לשכפל התערבויות אדריכליות מסוימות בעוד שחלק אינן ברות שכפול. פרק הדפוסים פורש מגוון כלים להבנת הזדמנויות תכנון, כולל התשתית המדעית הנמצאת בבסיס כל דפוס, ולאחר מכן סוקר את אמות המידה, האסטרטגיות ושיקולי השימוש בכל דפוס. ספר זה מתבסס על מחקרים הנוגעים לתגובות הביופיליות ליישומי תכנון כאמצעי להשגת שיפור אפקטיבי של רווחת המשתמשים של היחיד והחברה

Translation thanks to: Chen Shalita, Alfa Sustainable Projects

 (for email) 14 דפוסי תכנון ביופיליים

(for print) 14 דפוסי תכנון ביופיליים

(Postcard) 14 דפוסי תכנון ביופיליים

14 Patterns of Biophilic Design, in english

 

Close

Terrapin Report

14 דפוסי תכנון ביופיליים

שיפור הבריאות ותחושת הרווחה בסביבה הבנויה

Get the Report

or skip sign-up and Go to Report

Thank you.


You are now subscribed to receive email updates from Terrapin Bright Green.